Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Instinto.pl

 

§ 1 Definicje:

Sprzedawca - Przemysław Cichopek, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przemysław Cichopek FIMPERIAL, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6821779772, i REGON 382394810.

Kupujący / klient - podmiot realizujący zakup za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – konto konsumenta w Sklepie w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

Sklep - sklep internetowy instinto.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://instinto.pl.

Produkt - przedmiot dostępny w sklepie będący sprawą Umowy Sprzedaży między Kupującym  a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 2 Kontakt ze sprzedawcą:

Adres e-mail: sklep@instinto.pl
Telefon: 787 771 061


§ 3 Wymagania techniczne:

Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarkę internetową, która obsługuje JavaScript oraz pliki cookies.

§ 4 Zasady składania zamówienia:

 1. Widoczne ceny towaru zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
 2. Ostateczna cena zamówienia składa się cena z produktu i kosztów dostawy.
 3. Kupujący może założyć konto w Sklepie lub dokonywać zakupów bez konieczności rejestracji każdorazowo podając swoje dane przy nowym zamówieniu.
 4. Aby rozpocząć realizację zamówienia wskazany towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w chwili potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.


§ 5 Płatność:

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność kartą płatniczą,
 • płatność online,
 • przelew na konto Sprzedawcy (termin płatności wynosi 4 dni robocze od momentu złożenia zamówienia przez Klienta),

§ 6 Realizacja umowy sprzedaży:

 1. Sprzedawca dostarcza produkt nowy i wolny od wad.
 2. Czas realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Przy płatności przelewem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu na koncie środków pieniężnych przelanych przez Klienta.
 4. Produkty wysyłane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. W zależności od wybranej metody dostawy zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem:
 • firmy kurierskiej DPD
 • kuriera InPost
 • drogą elektroniczną (materiały cyfrowe)

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Klienta lub wskazanej przez niego osoby.
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów dostarczanych osobno termin wskazany w ust. 1 rozpoczyna bieg od momentu dostawy ostatniej partii, części lub rzeczy.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pismem wysłanym pocztą tradycyjną przed upływem wyżej wymienionego terminu.


§ 8 Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Płatności zwracane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Janikowice, nr 19, 32-090, poczta Słomniki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. W przypadku gdy towar ze względu na swój charakter nie może być odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 9. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.


§ 11 Reklamacja i gwarancja:

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  Sprzedawca korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Klienta. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych:
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • hurtownia,
 • dostawca płatności,
 • biuro księgowe,
 • podmioty ułatwiające optymalizację Sklepu,
 • osoby współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
 • dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 • podmiot zapewniający wsparcie techniczne,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne.

§ 14 Postanowienia końcowe:

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl